Phòng Giáo dục và Đào tạo kiểm tra hành chính và chuyên ngành

Thực hiện Quyết định số 152/QĐ-PGDĐT.TCCB ngày 06 tháng 4 năm 2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Tam Nông về việc thành lập Đoàn kiểm tra hành chính và chuyên ngành các đơn vị trường học trực thuộc năm học 2017-2018. Ngày 11 tháng 4 năm 2018, đoàn thực hiện kiểm tra hành chính và chuyên ngành các đơn vị Mầm non Phú Cường, Mầm non Hoa Sen và Tiểu học Tân Công Sính B về công tác thực hiện các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, tình hình khai thác sử dụng và bảo quản trang thiết bị dạy học, hoạt động thư viện trường học (đối với trường tiểu học).

Qua kiểm tra, Phòng Giáo dục và Đào tạo nắm bắt được những thuận lợi và khó khăn của các trường trong việc thực hiện các nội dung trên, đánh giá được những ưu điểm và hạn chế của các trường; đồng thời hướng dẫn, tư vấn, thúc đẩy các trường thực hiện tốt hơn trong thời gian tới:

Các đơn vị nên thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động của đơn vị trong công tác phòng chống tham nhũng để kịp thời biểu dương những gương làm tốt và nhắc nhở những cá nhân còn hạn chế để đạt hiệu quả cao hơn.

Nên đưa nội dung thực hành tiết kiệm, chống lãng phí vào hệ thống tiêu chí đánh giá kết quả công tác thi đua hàng năm của đơn vị.

Tăng cường mua sắm các thiết bị còn thiếu nhằm đáp ứng nhu cầu giảng dạy và học tập.

Tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động của thiết bị để thu hút giáo viên đến mượn đồ dùng dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Nguyễn Thị Thu Hương.