25Th12/18
10

Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở Trường Mầm non Phú Cường.

Thực hiện Kế hoạch 143/KH-MNPC ngày 30 tháng 10 năm 2018 của Trường Mầm non Phú Cường về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 về tổ chức Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở. Hội thi nhằm tuyển chọn, công nhận giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp cơ sở, tạo điều kiện để giáo viên thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về chăm sóc, giáo dục trẻ; khai thác sử dụng sáng tạo, hiệu quả phương tiện, đồ dùng, đồ chơi thực hiện chương trình GDMN. Góp phần đẩy mạnh các phong trào thi đua trong nhà trường; khuyến khích động viên, tạo cơ hội để giáo viên tự học và sáng tạo.